Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Xem tin tức
Khối THPT trực thuộc
Thứ sáu, ngày 14/09/2012 09:04 AM
Tên và địa chỉ Website các trường THPT, TTGDTX, TT KTTH-HN-DN

 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ Website
Khối trường THPT
1 Trường THPT Bình Giang binhgiang.edu.vn
2 Trường THPT Kẻ Sặt thptkesat.haiduong.edu.vn
3 Trường THPT Đường An thptduongan.haiduong.edu.vn
4 Trường THPT Vũ Ngọc Phan thptvungocphan.haiduong.edu.vn
5 Trường THPT Cẩm Giàng thptcamgiang.haiduong.edu.vn
6 Trường THPT Tuệ Tĩnh thpttutinh.haiduong.edu.vn
7 Trường THPT Cẩm Giàng II thptcamgiang2.haiduong.edu.vn
8 Trường THPT Chí Linh thptchilinh.edu.vn
9 Trường THPT Phả Lại thptphalai.haiduong.edu.vn
10 Trường THPT Bến Tắm thptbentam.haiduong.edu.vn
11 Trường THPT Trần Phú thpttranphu.haiduong.edu.vn
12 Trường THPT Gia Lộc thptgialoc.haiduong.edu.vn
13 Trường THPT Đoàn Thượng thptdoanthuong.edu.vn
14 Trường THPT Gia Lộc II thptgialoc2.haiduong.edu.vn
15 Trường THPT Hồng Quang thpthongquang.edu.vn
16 Trường THPT Nguyễn Trãi chuyennguyentrai.edu.vn
17 Trường THPT Hoàng Văn Thụ hoangvanthu.edu.vn
18 Trường THPT Nguyễn Du thptnguyendu.haiduong.edu.vn
19 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thptnguyenbinhkhiem.haiduong.edu.vn
20 Trường THPT Thành Đông thptthanhdong.haiduong.edu.vn
21 Trường THPT Marie-Curie thptmariecurie.haiduong.edu.vn
22 Trường THPT Lương Thế Vinh thptluongthevinh.haiduong.edu.vn
23 Trường THPT Kim Thành thptkimthanh.haiduong.edu.vn
24 Trường THPT Đồng Gia thptdonggia.haiduong.edu.vn
25 Trường THPT Kim Thành II thptkimthanh2.haiduong.edu.vn
26 Trường THPT Phú Thái thptphuthai.haiduong.edu.vn
27 Trường THPT Kinh Môn thptkinhmon.haiduong.edu.vn
28 Trường THPT Nhị Chiểu thptnhichieu.haiduong.edu.vn
29 Trường THPT Phúc Thành thptphucthanh.haiduong.edu.vn
30 Trường THPT Kinh Môn II kinhmon2.edu.vn
31 Trường THPT Quang Thành thptquangthanh.haiduong.edu.vn
32 Trường THPT Trần Quang Khải thpttranquangkhai.haiduong.edu.vn
33 Trường THPT Nam Sách thptnamsach.haiduong.edu.vn
34 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi thptmacdinhchi.haiduong.edu.vn
35 Trường THPT Nam Sách II thptnamsach2.haiduong.edu.vn
36 Trường THPT Ái Quốc thptaiquoc.haiduong.edu.vn
37 Trường THPT Phan Bội Châu thptphanboichau.haiduong.edu.vn
38 Trường THPT Ninh Giang thptninhgiang.haiduong.edu.vn
39 Trường THPT Quang Trung thptquangtrung.haiduong.edu.vn
40 Trường THPT Khúc Thừa Dụ thptkhucthuadu.haiduong.edu.vn
41 Trường THPT Ninh Giang II thptninhgiang2.haiduong.edu.vn
42 Trường THPT Hồng Đức thpthongduc.haiduong.edu.vn
43 Trường THPT Thanh Hà thptthanhha.haiduong.edu.vn
44 Trường THPT Hà Bắc thpthabac.haiduong.edu.vn
45 Trường THPT Hà Đông thpthadong.haiduong.edu.vn
46 Trường THPT Thanh Bình thptthanhbinh.haiduong.edu.vn
47 Trường THPT Thanh Miện thptthanhmien.haiduong.edu.vn
48 Trường THPT Thanh Miện II thptthanhmien2.haiduong.edu.vn
49 Trường THPT Thanh Miện III thptthanhmien3.haiduong.edu.vn
50 Trường THPT Lê Quý Đôn truongthptlequydon.edu.vn
51 Trường THPT Tứ Kỳ thpttuky.haiduong.edu.vn
52 Trường THPT Cầu Xe thptcauxe.haiduong.edu.vn
53 Trường THPT Hưng Đạo thpthungdao.haiduong.edu.vn
54 Trường THPT Tứ Kỳ II thpttuky2.haiduong.edu.vn
Khối Trung tâm Giáo dục thường xuyên
1 TTGDTX Bình Giang gdtxbinhgiang.haiduong.edu.vn
2 TTGDTX Cầm Giàng gdtxcamgiang.haiduong.edu.vn
3 TTGDTX Chí Linh gdtxchilinh.haiduong.edu.vn
4 TTGDTX Gia Lộc gdtxgialoc.haiduong.edu.vn
5 TTGDTX TP Hải Dương gdtxhaiduong.edu.vn
6 TTGDTX Kim Thành gdtxkimthanh.haiduong.edu.vn
7 TTGDTX Kinh Môn gdtxkinhmon.haiduong.edu.vn
8 TTGDTX Nam Sách gdtxnamsach.haiduong.edu.vn
9 TTGDTX Ninh Giang gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn
10 TTGDTX Thanh Hà gdtxthanhha.haiduong.edu.vn
11 TTGDTX Thanh Miện gdtxthanhmien.haiduong.edu.vn
12 TTGDTX Tứ Kỳ gdtxtuky.haiduong.edu.vn
Khối Trung tâm KTTH-HN-DN
1 TTKTTHHNDN Hải Dương hndnhaiduong.haiduong.edu.vn
2 TTKTTHHNDN Kim Thành hndnkimthanh.haiduong.edu.vn
3 TTKTTHHNDN Kinh Môn hdndkinhmon.haiduong.edu.vn
4 TTKTTHHNDN Nam Sách hndnnamsach.haiduong.edu.vn
5 TTKTTHHNDN Ninh Giang hndnninhgiang.haiduong.edu.vn
6 TTKTTHHNDN Thanh Hà hndnthanhha.haiduong.edu.vn
7 TTKTTHHNDN Thanh Miện hndnthanhmien.haiduong.edu.vn
8 TTKTTHHNDN Tứ Kỳ hndntuky.haiduong.edu.vn

 


Các tin đã đưa ngày:
Video hoạt động
 
Sử dụng Email điện tử Tra cứu hồ sơ tốt nghiệp THPT
Liên kết Web
Thư viện giáo trình điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo Côn Sơn Kiếp Bạc Cải cách thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương Phòng chống tham nhũng tỉnh Hải Dương